Burberry Scarf

 Gigi Bolla
 A pulénta  -  La Polenta 

A pulénta

 

‘Ndu aqua dul paioêu,

dü fési d’ai e a sá,

par daghi pussé güstu a stò mangià.

Dopu, candu u aqua la büi,

vuié ‘ndul caldeón,

farina bergamasca,1 da miagón,

cha la va poêu trusàa cont’un bastòn,

senza fermàssi mai.

Ricurdèvas però

da tià foêua u ai!

Candu cha s’éu un fioêu,

a sa druéa a canèla da curnioêu.

A farina, giuntèla dasadàsi,

onz’a onza, insùma, pian pianén,

senza ch’al faga füm

ul foêugu d’ul camén.

Pa’a pulenta,

a l’è assé ul só prufüm!

Ul tempu da cutüa,

al g’ha da èssi

miamál püssé d’un’ua,

par éghi una pulénta,

ben còta e sustegnüa,

da pudéssi taià

cont’un tocu da rèfu,

cán cha gh’é prontu ul mangià.

1) Bergamasca o bramata:

      farina di granturco macinata grossa.

  

 

La polenta

 

Nell’acqua del paiolo,

due spicchi d’aglio e il sale,

per dare più sapore a questo cibo.

Dopo, quando l’acqua bolle,

versate nel calderone,

farina bergamasca, di granoturco,

che va poi mescolata con un bastone,

senza mai fermarsi.

Ricordatevi però di togliere l’aglio!

Quando ero ragazzo,

si adoperava un bastone di corniolo.

La farina, aggiungetela adagio adagio,

oncia ad oncia, insomma, piano piano,

senza che faccia fumo

il fuoco del camino.

Per la polenta,

basta il suo profumo!

Il tempo di cottura

deve essere

molto di più dun’ora,

per ottenere una polenta,

ben cotta e consistente,

da poter essere tagliata

con un pezzo di filo,

quando sarà pronto il piatto cucinato.