.........................................................................................................................................................................................................................................................

 

PRIMAVERA

 

‘Ntra la scioddra, ‘mpacci  ‘u  puzzu,

su’  jiurut’i   fieddrurazzi;

è  spicata  già  l’ervuzza

e  Titina  li  pannizzi

a  ru  suli   spampinazza.

-Si nd’è jiutu, cchi  biddrizza,

finalment’u   mis’i   marzu –

pensa  e  tutta  già  si  sbrazza

mentri  spanda  ri   pannizzi.

Palumbeddra  senza feli

è  vinuta  Primavera.

Genti  san’e  jumburuta,

lienti, grassi e sguaddrarati,

si su’  tutti  rivijjiati

e tant’arvuli  spicati

paran  puru  li malati.

Giuvineddra passeggera

è d’a  vita Primavera.

Cuomu rosa  profumata

dop’appena  ‘na  jiurnata,

tutta  muscia  e spampinata

lestu lestu  si  ‘nd’è  jiuta.

          

                                                                                                     Nicola  Paparo